Общи условия


1. Записване за пътуване

(1) Заявка за записване може да се направи по телефон, интернет, чрез турагенти в страната или в офиса на Туроператора. Резервацията се пази 3 дни и се счита за валидна след сключване на договор за организирано пътуване, внасяне на депозит и необходимите документи.

(2) Ако желаете да направите промяна относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор на пътуване. Промените ще ви бъдат потвърдени до 3 работни дни, при наличието на свободни места.

(3) В случай на отказ от ранна резервация, сума не се възстановява. Може да се използва за друга резервация, но без отстъпката.

(4) Оферта за пътуване по индивидуална поръчка се изготвя при внасяне на такса от 100 лв, която се приспада от общата сума, а при отказ от пътуване не се връща.

2. Необходими документи и визи

(1) За всяка конкретна програма се посочват необходимите документи за пътуването: лична карта или задграничен паспорт с минимум 6-месечна валидност след датата на пътуването, медицинска застраховка за периода на престоя и дневни пари.

(2) Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена във всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолство. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всичките неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите. За държавите с визов режим ще бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват, условията за получаване на визи и формуляр за лични данни, в който Потребителят да посочи телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването и/или телефон на близък роднина. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството/съответните упълномощени за целта органи и не се гарантира от Туроператора. Той поема само задължението да осигури необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др., както и да внесе документите на Потребителя в съответната консулска служба, ако тя не изисква задължително лично явяване на интервю, вземане на биометрични данни и лично подаване на документите.

(3) Размерът на таксите за издаване на визи се посочват в съответната информация на Туроператора. Консулски такси и превод на документи на чужд език, ако е необходим, се заплащат допълнително. В случай на отказ за издаване на виза, платените от Потребителя такси не се възстановяват.

(4) Непредставянето на документи, предоставянето на неверни данни, незаплащането на такси, неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо или неспазването на посочените срокове, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

3. Цени и условия на плащане

(1) Страните уговарят цената, размера на вноските, начина и сроковете на плащане в Договора за организирано пътуване.

(2) Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на Туроператора по курс „продава“ на УниКредит Булбанк в деня на плащането. Извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.

(3) Авансовото плащане е 40% от общата цена, освен ако не е упоменато друго и се внася в момента на подписване на настоящия договор.

(4) Окончателното плащане е най-късно до 45 дни преди датата на тръгване, ако не е упоменато друго.

(5) Промяна на цената е възможно при наличие на една от следните причини: промяна в броя на туристите, стойността на транспортните разходи, покачване на цените на горивата, летищните такси,промяна на валутните курсове и др., възникнали след подписването на договора. Цената може да се увеличава единствено с реалното увеличаване на компонента, повлиял върху нейното изменение. При необходимост от промяна на цените Туроператорът се задължава да запазва интересите на Потребителя. при условията на чл. 35 от ЗТ. Цената не може да се увеличава при по-малко от 20 дни преди началната дата на пътуването.

(6) Когато Туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен пряко или чрез туристическия агент, да уведоми Потребителя за промяната в 2-дневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Увеличението на цената с повече от 5% се счита за значителна промяна на договора. Потребителят може да а/ приеме значителната промяна, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора, което уточнява отражението върху цената, б/да избере друга дата за същото пътуване; в/ да закупи друго пътуване с по-ниска цена като Туроператорът му връща разликата в цената; г/ да закупи друго пътуване на по-висока цена като доплати разликата в цената; д/ да се откаже от договора, без да дължи неустойка или да му се дължи обезщетение и да му бъдат възстановни платените от него суми в по договора в 7-дневен срок от датата, на която Туроператорът е получил уведомлението за отказ.

(7) В случай на „стопанска непоносимост” - рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти или други такива и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването Туроператорът възстановява на Потребителя заплатената от него цена в лева.

(9) В случай на отмяна на организирано пътуване дължащо се на форсмажорни обстоятелства за Туроператора или негови контрагенти, или при настъпването на „стопанска непоносимост” отношенията с Туриста се уреждат съгласно чл.89, ал.4 от ЗТ.

4. Застраховки

(1) Застраховката "Медицински разноски при акутно заболяване или злополука” на туриста е на ЗПАД Армеец с общо покритие 15,000 щ.д./10,000 евро и е с включен асистанс в случай на медицински разноски в случай на злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране, репатриране и спешно зъболечение до 350 щ.д./евро. Тя е в сила от деня и мястото на тръгване до деня и мястото на приключване на пътуването. Лица на възраст от 70 до 85 г. се застраховат по завшена застрахователна премия и заплащат по 1,75 щ.д./евро на ден. За тях Застрахователят покрива медицински разноски вследствие акутно заболяване с лимит 5,000 щ.д./евро; “спешно зъболечение” не се покрива. Лица над 85 г. се застраховат по специална тарифа.

(2) Туроператорът има сключена застраховка, съгласно Чл. 97, ал.1 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на Застрахователна полица № 16 100 1315 0000575586 от 18.11.2017 с валидност от 01.01.2017 до 31.12.17 на ЗПАД Армеец, София 1000, ул."Стефан Караджа" № 2; тел. 02-8119100; факс 02-8119103. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Пътуващия преди началото на пътуването.

(3) Потребителят има възможност да сключи допълнителна застраховка „отмяна на пътуване” която покрива разходи в случай на съкращаване, прекъсване или отмяна на пътуването; закъснение на самолетен полет и други разходи за правна защита, кражба на личен багаж, гражданска отговорност към трети лица и т.н.

5. Отговорност

(1) Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите е ограничена от международни договори, ратифицирани и обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за България, отговорността на туроператора е в рамките на тези ограничения.

(2) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на една или повече от услугите по договора от страна на Туроператора, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди като максималната граница на отговорност на Туроператора е 100% от стойноста на тези услуги.

(3) Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран минималният брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила, като възстанови заплатените от Потребителя суми.

(4) Замяната на хотел, заведение за хранене и развлечение с друг от същата категория, както и вътрешно разместване в програмата по дни не се счита за промяна на договора.

(5) Видът на двойната стая, спалня или две отделни легла не се гарантира.

(6) За лица, които пътуват сами и се записват за комбиниране в двойна с тая с друг турист, фирмата не поема ангажимент да осигури второ лице, ако такова няма, и туристът заплаща цената за настаняване в единична стая.

Ако Туристът няма възможност да доплати, той може да се откаже от пътуването, като му се възстановява 100% платената от него сума. Това условие се отбелязва още при сключване на договора. В случай, че не е записано, се счита, че туристът е съгласен да заплати цената за единична стая.

(7) Туроператорът не отговаря за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на: а/ затруднения, забавяния и фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия,усложнена пътна обстановка, природни бедствия, затруднения, причинени от масови мероприятия (стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници), както и явления и събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от Туроператора; б/ действия на Потребителя или трето лице, несвързано сизпълнението на договора; в/ недопускане от митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън страната, или да влезе в страната на пътуването; както и за прекъсване на пътуването, дължащо се на някоя от тези причини, г/промяна в полетното разписание на авиокомпанията/ите или анулиране на полет; д/непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

(8) При форсмажорни обстоятелства, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, Туроператорът възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

(9) Когато Потребителят се откаже от организирано пътуване преди неговото започване по собствена причина, Туроператорът има право да удържи неустойка, чиито размер е изрично посочен в договора за организирано пътуване.

(10) При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място и за собствена сметка нанесените щети съобразно съответните закони.

(11) При неявяване навреме на сборния пунк или при прекъсване на пътуването по желание на Потребителя, всички транспортни и допълнителни разходи са за негова сметка и той не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

(12) Ако по време на своя престой в чужбина Потребителят изгуби личните си документи той е длъжен да уведоми най-близкото Посолство на РБългария. В този случай Туроператорът може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на Потребителя.

6. Анулации и неустойки при отказ от пътуване

(1) Анулация се прави лично от Потребителя в офиса, където е подписал договора.

(2) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя се правят следните удръжки от пакетната цена, освен ако изрично не е уговорено друго в конкретната програма или вече не е закупен самолетен билет: а/ до 7 дни след сключване на договор и внасяне на депозит Туристът може да се откаже от пътуването без неустойка, освен ако не е „пътуване в последния момент”. б/ над 91 дни преди тръгване се удържат 10%; в/ от 90 до 61 дни преди датата на пътуване се удържат 50%; г/ от 60 до 31 дни преди датата на пътуване се удържат 80%; д/ под 30 дни преди датата на тръгване се удържат 100%.

7. Спорове и рекламации

(1) При нередности по време на пътуването Потребителят трябва незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга не могат да бъдат удовлетворени на място, той трябва да изиска от представител на туроператора или обслужващата фирма съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, или заниженото им качество, подписан от двете страни и да го представи на Туроператора до 14 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава да отговори до 30 дни след рекламацията

(2) Всички спорове по настоящия договор се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че такова не може да бъде постигнато, те се отнасят за разглеждане в компетентния български съд.

8. Изменение и прекратяване на договора

(1) Всяка от страните има право да поиска писмено изменение или прекратяване на договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен.

(2) При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

(3) Горепосочените условия не изключват допълнителни такива към конкретната оферта.